Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

yolo12
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
yolo12
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
yolo12
3323 b88b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yolo12
9818 8767
Reposted fromkitana kitana viaprettylitlleliar prettylitlleliar
yolo12
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
yolo12
yolo12
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
yolo12
yolo12
8031 c335
Tea calendar.
yolo12
yolo12
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
— pokolenie ikea
Reposted fromforeveryoung foreveryoung
yolo12
5502 469b 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagronsaker gronsaker
yolo12
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viagronsaker gronsaker

July 08 2015

yolo12
7511 5125
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapequena pequena
yolo12
Zdradzę Ci sekret, o którym mężczyźni nie mają pojęcia. Gotowy? Kobiety kochają słowa.
— Teen wolf.
Reposted fromnivea nivea viapequena pequena
yolo12
3952 a81f
Reposted fromcalifornia-love california-love viapequena pequena

July 01 2015

yolo12
2315 387e 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagriber griber
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viayourheartbeat yourheartbeat

June 30 2015

yolo12
0379 b85d
Reposted fromniewychowana niewychowana viaamericano americano
yolo12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl